Agjenci dhe ndërmarrje publike
DREJTORIA ALUIZNI-T ZONAT TURISTIKE

RRUGA DORA DISTRIA, 1000 - Tiranë

697096099

[email protected]