INFORMACION MBI PRIVATESINE

Dekreti ligjor. I dashur lexues! Deshirojme t’ju informojme ne baze te ligjit 196 me 30 qershor 2003 (ne baze Kodit te Privatesise) te dhenat tuaja personale, te vendosura ose qe mund te vendosen, do jene te ndermarra nga kompania jone. Sipas ligjit te caktuar, i gjithe trajtimi do behet me korrektesi dhe transparence mbi bazen e te drejtave dhe privatesise.

Ne baze te nenit 13 te kodit privat, Celesi me adresen: Rr. “Kavajes”, Condor Center, Titullari i marreveshjes i siguron informacionin e meposhtem: Marreveshja ka per qellim zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin me kerkese te tij per publikimin e njoftimeve, zbatimin e aktiviteteve administrative dhe kontabel, zbatimin e rregullave fiskale ne baze te detyrimeve te vendosura nga ligji ose rregullave. Marreveshja do te zbatohet me mjete manuale ose elektronike.

Konfirmimi i te dhenave eshte me zgjedhje, por nje refuzim i mundshem mund te sjelle pamundesine e botimit te njoftimit.
Te dhenat mund t'u komunikohen profesionisteve apo kompanive ne emrin tone, qe zhvillojne nje aktivitet menaxhimi te kontabilitetit dhe tatimeve, per kompani te tjera ne permbushjen e detyrimeve kontraktuese, bankave per te administruar pagesat nga ofrimi i sherbimit qe keni kerkuar, per subjektet ose shoqatat, si dhe ata qe kane te drejten per te hedhur te dhenat qe ju lejohen nga ligji apo akteve nenligjore.

Trajtimi do te behet me instrumenta manuale dhe te automatizuara.
Dhenia e te dhenave eshte fakultative, por nje refuzim i mundshem mund te sjelle pamundesine per te zbatuar kerkesen tuaj per ruajtjen e njoftimit;
Te dhenat mund t'u komunikohen profesionisteve dhe kompanive, qe ne emrin tone zhvillojne aktivitete mbi menaxhimin e financave ne pale te treta per permbushjen e detyrimeve kontraktore, te bankave per te administruar pagesat kundrejt ofrimit te sherbimit qe ju kerkoni, te institucioneve, shoqatave, kompanive te sigurimit, per mbrojtjen e kredise, si dhe atyre subjekteve ku u jepet e drejta e aksesit te te dhenave, brenda normativave ligjore; Udheheqesit e zones administrative e tregtare, si dhe ato qe operojne ne te njejtat zyra, mund te jene te vetedijshem per te dhenat tuaja personale vetem per qellime te permendura me lart;
perdorimin e informacionit tuaj dhe profilin tuaj me qellim te promovimit dhe marketingut te Celesit.

Te dhenat tuaja personale per qellimet e mesiperme do te behen kryesisht ne menyre automatike dhe te kompjuterizuara, duke i respektuar rregullat e konfidencialitetit dhe sigurise se kerkuar me ligj;

Pergjegjesi i çeshtjes eshte ligjerisht perfaqesues i Celesit, lista e perditesuar e pergjegjesave te tjere mund te shikohet vetem nga titullari;

Ne gjithashtu ju informojme se ju mund te ushtroni te drejtat e parashikuara nga neni 7 i dekretit legjislativ 196/03, kur te keni marre konfirmimin nga titullari apo pergjegjesi mbi te dhenat tuaja dhe me pas per t’i vendosur ne dispozicion. Ju gjithashtu mund te kerkoni per te pasur te drejten per te fshire, ndryshuar ne menyre anonime apo bllokuar te dhenat nese ato jane kundra ligjit apo azhornimit, per t’i korrigjuar nese ju intereson, integruar te dhenat apo kundershtuar nese jane kunder rregullave.